Jill Gover

Jill Gover

Jill Gover is one of St. Lawrence’s Churchwardens